Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

Музей Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах

Jarosław Wasiljewicz Kostycewicz

Nakładem Stowarzyszenia Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach ukazała się książka „Jarosław Wasiljewicz Kostycewicz”. Wybitny pedagog, wywodzący się inteligenckiej rodziny prawosławnych duchownych, urodził się w 1896 r. w Pasynkach k. Bielska Podlaskiego. Tu proboszczem parafii był jego ojciec o. Bazyli Kostycewicz (1861-1930), absolwent wydziału filologicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Studia wyższe na Uniwersytecie Wileńskim, z tytułem magistra teologii, ukończył także pradziad Jarosława o. Adam Kostycewicz (1788-1846), dziekan bielski. Wybitną postacią był również dziadek Jarosława o. Adam Kostycewicz (1827-1891), duchowny, pedagog, działacz oświatowy, dobry organizator, orator i muzyk.

Jarosław Kostycewicz studiował filologię na Uniwersytecie Kijowskim, którego nie ukończył z powodu mobilizacji do armii. Po powrocie do Bielska Podlaskiego, w 1923 r. ożenił się z mieszczanką ulicy Dubicze Zinaidą Ostasiewicz. W okresie międzywojennym, z uwagi na swe pochodzenie społeczno-wyznaniowe, nie mógł otrzymać pracy, zgodnej z wykształceniem. Dochody czerpał z rolnictwa i czynszowania domów. Angażował się także w białoruskie życie społeczno-polityczne. W 1939 r. przez władze radzieckie został zatrudniony na stanowisku nauczyciela. Na początku 1941 r. był przez te władze aresztowany, jako „wróg ludu”. Trafił do więzienia w Łomży, skąd był wyzwolony na początku wojny niemiecko-radzieckiej. W jej przededniu żonę Zinaidę wraz z córką Swietłaną deportowano do Kraju Ałtajskiego.

Okres okupacji niemieckiej Jarosław Kostycewicz spędził w Bielsku Podlaskim, gdzie organizował oficjalne szkolnictwo białoruskie. W swoim domu na Dubiczach prowadził także nielegalną szkołę średnią. Po wyzwoleniu miasta spod okupacji niemieckiej włączył się w organizację Państwowego Gimnazjum i Liceum Białoruskiego, którego w czerwcu 1946 r. został dyrektorem. Na tym stanowisku pozostawał niezmiennie do 1965 r., z przerwą w latach 1946-49, kiedy władze państwowe doprowadziły do całkowitej likwidacji szkolnictwa białoruskiego. Placówka oświatowa dla mniejszości białoruskiej odrodziła się w Bielsku Podlaskim w 1949 r., jako Szkoła Podstawowa i Liceum z Białoruskim Językiem Nauczania.

Spis treści

 1. Prolog
 2. I. Przodkowie
 3. II. Ojciec Bazyli Kostycewicz – filolog, pedagog, dziekan
 4. III. Młode lata
 5. IV. Jarosław, Zinaida i Swietłana
 6. V. Białoruskie Gimnazjum Państwowe
 7. VI. Dyrektor
 8. Zakończenie
 9. Indeks osób

 • Tytuł: Jarosław Wasiljewicz Kostycewicz
 • Autor: Doroteusz Fionik
 • Język: białoruski, polski
 • Rok wydania: 2017
 • Cena: 35 zł
 • Zamówienia: Publikację można zamówić pisząc e-mail na adres dfionik@o2.pl