Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

Музей Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах

Bielski Sejm Wielki
Roku Bożego 1564

Sejm Wielki, który odbył się w Bielsku w czerwcu-lipcu 1564 r. należy do najważniejszych wydarzeń społeczno-politycznych w dziejach Podlasia. Był to wielki zjazd wojewodów, książąt, hierarchów kościelnych, namiestników, starostów, marszałków, chorążych oraz licznej rzeszy szlachty i mieszczan. Wraz z osobami towarzyszącymi, dworami, obstawą i obsługą, do Bielska przybyło kilka tysięcy osób.

Na Sejmie Wielkim Bielskim decydowały się najważniejsze sprawy państwowe Wielkiego Księstwa Litewskiego, dotyczące reformy administracyjnej i sądowniczej. Tu król i wielki książę Zygmunt August podpisał Przywilej Bielski oraz przyjął tekst II Statutu Wielkiego Księstwa Litewskiego, nad którym specjalna komisja pracowała blisko 20 lat.

Na Sejmie w Bielsku dyskutowano też o kwestiach unii państwowej Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej. Nie były to rozmowy łatwe i proste, wymagające pogodzenia interesów różnych grup społecznych i wizji tejże unii.

Czas Sejmu Wielkiego przypadł na szczytowy okres w rozwoju społeczno-gospodarczym Bielska, należącego wówczas do elity miast Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przebywanie tylu znamienitych delegatów na sejmie dodało mu splendoru na długie lata. Również dzisiaj, jako spadkobiercy Sejmu Wielkiego, możemy czerpać z jego spuścizny wiele dobrych nauk i refleksji na przyszłość.

Spis treści

 1. Bielsk w czasach Sejmu Wielkiego - Wygląd miasta, zamek - Świątynie i duchowieństwo - Pomiara włóczna, dwory i folwarki - Podatki do skarbu Wielkiego Księstwa - Kupcy i celnicy
 2. Geneza zwołania Sejmu Wielkiego w Bielsku
 3. Bielski Przywilej i reforma sądowa Wielkiego Księstwa Litewskiego
 4. Przywilej Bielski – tekst starobiałoruski i w przekładzie polskim
 5. Bielski Sejm i II Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego
 6. Postacie Wielkiego Sejmu
 7. Źródła i literatura

ЗМIЕСТ

 1. Бiел’ск в часах Велiкого Соjму - Выгл’ад мiеста, замок - Храмы i духовiенство - Волочна помiера, дворы i фол’варкi - Податкi до скарбу Велiкого Кн’ажества - Купцы i мытнiкi
 2. Генезiс склiкання Сойму Вялiкага ў Бельску
 3. Бельскi Прывiлей i судавая рэформа Вялiкага Княства Лiтоўскага
 4. Бельскi Прывiлей, тэкст старабеларускi i ў польскiм перакладзе
 5. Бельскi Сойм i II Статут Вялiкага Княства Лiтоўскага
 6. Асобы Вялiкага Сойму
 7. Крынiцы i лiтаратура

 • Tytuł: Bielski Sejm Wielki Roku Bożego 1564
 • Autor: D. Fionik, H. Siemieńczuk
 • Język: białoruski, polski
 • Rok wydania: 2014
 • Cena: 25 zł