Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

Музей Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах

PROLOG

DNI KULTURY I PIŚMIENNICTWA SŁOWIAŃSKIEGO 2017

ІІІ ДНИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

500-lecie drukarstwa białoruskiego i wschodniosłowiańskiego

19 maja - PIĄTEK -

Bielski Dom Kultury, ul. 3-go Maja 2 12.00 oraz 18.00

FOLK-ROCK OPERA (MUSICAL) „WSIESLAW CZARODZIEJ”

Autor scenariusza, muzyki i tekstu: Roman Arłou

20 maja - SOBOTA -

PARK KRÓLOWEJ HELENY – amfiteatr miejski 14.00–17.00

KIERMASZ KSIAZKI

Spotkania z autorami

Kiermasz rękodzieła ludowego i artystycznego - etno-sklep "Cudounia" z Grodna

KOROWODY I KONCERT ZESPOLÓW:

Chocisławianie (Chocisław, Białoruś) Chór im. A. Raszczyńskiego (Mińsk, Białoruś) Hramnicy (Mińsk) U nieskładowaje (Mińsk) Wykonawcy folk-rock opery „Wsiesław Czarodziej” (Mińsk)

Pokaz mody białoruskiej, inspirowanej wzornictwem ludowym; projektantka Nadia Kuzniecowa z Mińska

21 maja - NIEDZIELA - św. Jana Teologa

Cerkiew Opieki Matki Bozej (Pokrowska) ul. Reymonta 6 10.00 LITURGIA SWIETA śpiewa zespół chóralny „Bylina” z Wisaginas (Litwa)

PARK KRÓLOWEJ HELENY – amfiteatr miejski 12.00–17.00

KIERMASZ KSIAZKI

Otwarcie wystawy plenerowej, poświęconej 500-leciu białoruskiej książki drukowanej Spotkania z autorami Warsztaty języka cerkiewno-słowiańskiego Pokaz mody białoruskiej Kiermasz rękodzieła ludowego i artystycznego

KONCERT ZESPOLÓW:

Padlaski Wianok (Białystok) Żemerwa (Studziwody) Spadczyna (Bielsk Podlaski) Bylina (Wisaginas, Litwa) Kachanaczka (Mińsk, Białoruś) chór im. A. Raszczyńskiego (Mińsk) Hramnicy (Mińsk)

22 maja - PONIEDZIAŁEK - św. Mikolaja Cudotwórcy

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kazimierzowska 14 14.00

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA INTERDYSCYPLINARNA

W programie: Prezentacja wydawnictw poświęconych dziełu dr Franciszka Skaryny Wykłady z historii, kultury, literatury, muzyki Wystawa bielskich starodruków słowiańskich Prezentacja metryk bielskiej cerkwi Preczystieńskiej z XVII-XVIII w.

Bielski Dom Kultury 19.00

Spektakl teatralny o patronie szkoły w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim; reż. Joanna Troc

Koncert zespołu „Bylina” z Wisaginas (Litwa)

23 maja - WTOREK -

Miejska Biblioteka Publiczna

9.00

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA INTERDYSCYPLINARNA

Wykłady z zakresu historii, kultury, literatury, muzyki i etnografii

Cerkiew Opieki Matki Bozej (Pokrowska) 17.00

CALONOCNE CZUWANIE

śpiewa melodiami bizantyjskimi dr Marcin Abijski

24 maja - ŚRODA - św. Cyryla i Metodego

Cerkiew Opieki Matki Bozej (Pokrowska) 10.00

LITURGIA SWIETA

25 maja - CZWARTEK -

Bielski Dom Kultury 11.00 Spektakl dla dzieci „A mnie nie soramna” ("A mi nie jest wstyd") Teatr Białoruskiej Dramaturgii (Mińsk, Białoruś), reż. Kaciaryna Awierkawa

18.00 Spektakl „Dydaktyka” z Taccianą Marchel Teatr Białoruskiej Dramaturgii (Mińsk, Białoruś) reż. Aleksander Marczanka

19.30 Prezentacja zbioru utworów scenicznych pt. „Franciszek Skaryna i współczesność”

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim 16.00 „Raspisany kwadrat” - spotkanie autorskie z Andrzejem Stepaniukiem

26 maja - PIĄTEK -

Bielski Dom Kultury 11.00

Spektakl dla dzieci „A mnie nie soramna” Teatru Białoruskiej Dramaturgii (Mińsk, Białoruś)  

---------------------------------------------------------------------------------- Organizatorzy: Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Parafia Prawosławna Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim

----------------------------------------------------------------------------------

Współorganizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim Liceum Ogólnokształcące z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. Cyryla i Metodego Centrum Kulturalne Białorusi w Polsce Zakład Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku Fundacja Teatr Czrevo Biblioteka Narodowa Białorusi Akademia Nauk Białorusi Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki w Mińsku Instytut Wiedzy Współczesnej im. Szyrokowa w Mińsku Państwowy Uniwersytet im. J. Kupały w Grodnie Państwowy Uniwersytet im. A. Puszkina w Brześciu Państwowy Uniwersytet Techniczny w Brześciu Państwowy Uniwersytet im. K. Ciołkowskiego w Kałudze Państwowy Instytut Kultury w Sankt-Petersburgu

---------------------------------------------------------------------------------- PATRONAT: Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

---------------------------------------------------------------------------------- Zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BIELSK PODLASKI. Dofinansowano ze środków: URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, CENTRUM KULTURALNEGO BIAŁORUSI W POLSCE

  • Data: 19-26.05.2017
  • Lokalizacja: BIELSK PODLASKIu
  • Wydarzenie na facebooku:

PROLOG

Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna 2017

Міжнародная інтэрдысцыплінарная канферэнцыяo

22 maja - Poniedzialek-

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIELSKU PODLASKIM ul. Kazimierzowska 14 godz. 14.00

o. prot. Sierhij Hardun (Mińsk), Прадмовы др Францыска Скарыны да біблейскіх кніг (Przedmowy dr Franciszka Skoryny do ksiąg biblijnych)

dr Aleksander Susza (Mińsk), Друкарская справа др Францыска Скарыны -прэзентацыя навейшых выданняў (Dzieło drukarskie dr Franciszka Skoryny – prezentacja najnowszych wydawnictw)

prof. Antoni Mironowicz (Białystok), Wybitni prawosławni bielszczanie z przełomu XV i XVI wieku (Выдатныя праваслаўныя бяльшчане з пералому XV i XVI ст.)

mgr Marcin Mironowicz (Białystok), Bracka szkoła w Bielsku w XVI-XVIII stuleciu (Бельская брацкая школа ў XVI-XVIII ст.)

dr Hienadź Siemianczuk (Warszawa), Метрычныя кнігі Прачысценскай царквы ў Бельску з 1679-1801 гг. – прэзентацыя крыніц (Księgi metrykalne cerkwi Narodzenia Bogarodzicy w Bielsku Podlaskim z lat 1679-1801 - prezentacja źródeł)

16.00-16.15: Przerwa kawowa

16.15 – 18.30: Obrady

dr Anatol Hładyszczuk (Brześć), Хроніка мерзебургскіх епіскапаў - сведка першай пісьмовай звесткі аб Берасці ў 1017 годзе (Kronika biskupów merzeburskich – świadectwo pierwszej wzmianki o Brześciu z 1017 r.)

dr Iwan Sawierczanka (Mińsk), Пісьмовая спадчына св. Афанасія Брэсцкага (Філіповіча): мастацка-эстэтычны феномен (Spuścizna literacka św. Atanazego Brzeskiego: fenomen artystyczno-estetyczny)

dr Anatol Trachimczyk (Mińsk), Тадэвуш Касцюшка і беларушчына ў гістарычным кантэксце (Tadeusz Kościuszko i białoruskość w kontekście historycznym)

Natalia Siergiejewa (Sankt-Petersburg), Нотированные рукописи конца XVII - начала XVIII века из библиотеки Соловецкого монастыря (Rękopisy nutowe z końca XVII-pocz. XVIII w. z biblioteki monasteru sołowieckiego)

Maria Czurakowa (Sankt-Petersburg), Календарно-обрядовые песни весенне-летнего периода северо-запада Смоленской области с 6-сложной основой стиха (Pieśni kalendarzowo-obrzędowe okresu wiosenno-letniego z północnego-zachodu obwodu smoleńskiego z 6-składową podstawą wersu)

mgr Wojciech Konończuk (Warszawa, Szczyty-Nowodwory), Z Nowodworów na Ałtaj – prezentacja książki (З Навадвораў на Алтай – прэзентацыя кнігі)

godz. 19.00 BIELSKI DOM KULTURY Spektakl teatralny o patronie szkoły w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim w Bielsku Podlaskim; reżyseria Joanna Troc. Koncert zespołu „Bylina” (Wisaginas, Litwa)

23 MAJA (wtorek)

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIELSKU PODLASKIM godz. 9.00

dr Tatiana Mołczanowa (Sankt-Petersburg), Весенне-летние песни Брестского Полесья в современном бытовании - по экспедиционным записям 2016 года (Pieśni okresu wiosenno-letniego z brzeskiego Polesia i ich współczesne bytowanie)

dr Marсin Abijski (Białystok), Grecko-bizantyjski repertuar w Irmologionie Supraskim 1598-1601 (Грэчаска – візантыйскі рэпертуар у Супраскім ірмалагіёне 1598-1601 гг.)

dr Walery Moroz (Brześć), Старажытныя абразы Падляшша і Берасцейшчыны: суладдзе духоўных і мастацкіх традыцый (Dawne ikony Podlasia i Ziemi Brzeskiej: jedność duchowych i artystycznych tradycji) mgr Justyna Matus (Białystok), Cudowne ikony Matki Bożej w parafii Puchły i Żerczyce (Цудатворныя іконы Багародзіцы ў прыходзе Пухлы і Жэрчычы) 

prof. Irena Matus (Białystok), Język dokumentów cerkiewnych, ksiąg do nabożeństw i kontaktów z wiernymi w okresie przejścia od unii do prawosławia na Podlasiu (Мова царкоўных дакументаў, літургічных кніг і кантактаў з вернікамі ў перыяд пераходу з уніі ў праваслў’е на Падляшшы)

dr Aleksander Downar (Mińsk), Дакументы справаводства органаў гарадскога самакіравання Беларусі XVI - XVIII cтст. як помнікі пісьменства (Dokumenty kancelarii samorządów miejskich na Białorusi w XVI – XVIII wieku jako zabytki piśmiennictwa)

dr Albina Siemianczuk (Grodno), Граматы на самакіраванне гарадоў і мястэчак Падляшша як элемент палітычнай барацьбы ў І пал. ХІХ ст. (Przywileje dla władz samorządowych miast i miasteczek na Podlasiu jako element walki politycznej w I połowie XIX w.)

11.30-11.45: Przerwa kawowa

11.45-14.00

dr Iryna Biełowa (Kaługa), Метрические книги калужских городских церквей и другие источники о важных моментах в жизни гродненских беженцев Первой мировой войны в Калуге (Księgi metrykalne miejskich cerkwi oraz inne źródła - o ważnych momentach z życia bieżeńców guberni grodzieńskiej w Kałudze)

dr Wital Kornieluk (Grodno), Вымушаная міграцыя ў гады Першай сусветнай вайны ў лічбаx - Спісаў рэпатрыянтаў 1921-1923 гг. у Гродне (Wymuszona migracja w czasie I Wojny światowej w liczbach – spisy repatriantów w Grodnie z lata 1921-1923)

dr Urszula Pawluczuk (Białystok), Drukarnie wileńskie doby nowożytnej (Віленскія друкарні навейшага часу) 

prof. Aleksander Wabiszczewicz (Brześć), Праваслаўны друк у міжваеннай Польшчы, 1918–1939 гг. (Prawosławne wydawnictwa w międzywojennej Polsce, 1918-1939)

dr Аляксандр Свірыд, dr Надзея Самасюк (Brześć), Вопыт місіянерскай працы Праваслаўнай Царквы ў Заходняй Беларусі ў 1921–1939 гг. (Doświadczenia pracy misyjnej Cerkwi Prawosławnej w zachodniej Białorusi w latach 1921-1939)

dr Grzegorz Jacek Pelica (Łęczna), Rok 1938 w archiwach i piśmiennictwie naukowym (1938 год у архівах і пісьменнасці) 14.00-15.00:

Przerwa obiadowa 15.00-17.00

dr Wadzim Łakiza (Mińsk), Археалагічны музей пад адкрытым небам Камянюкі ў Белавежскай пушчы: ад ідэі і вопыту выкарыстання археалагічнай спадчыны суседніх рэгіёнаў да будаўніцтва (Archeologiczny skansen Kamieniuki w Puszczy Białowieskiej)

mgr Aleksander Horny (Grodno), Ад Вільні да Падляшша: жыццё і дзейнасць царкоўнага дзеяча Сяргея Сарокі (1902 – 1941) (Od Wilna na Podlasie: życie i działalność działacza cerkiewnego Sergiusza Soroki)

mgr Anna Fionik (Bielsk Podlaski), O początkach Bielskiej Biblioteki Publicznej (Пра пачаткі Бельскай публічнай бібліятэкі)

dr Ihar Uhlik (Mińsk), Канцэпт лёсу ў беларускай культуры XVI –XVII стст. (Koncepcja losu w kulturze białoruskiej w XVI-XVII ww.)

CERKIEW OPIEKI MATKI BOŻEJ (POKROWSKA) godz. 17.00 Całonocne Czuwanie ku czci św. Cyryla i Metodego Śpiewa melodiami bizantyjskimi dr Marcin Abijski

 

 

---------------------------------------------------------------------------------- Organizatorzy: Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Parafia Prawosławna Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim

----------------------------------------------------------------------------------

Współorganizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim Liceum Ogólnokształcące z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. Cyryla i Metodego Centrum Kulturalne Białorusi w Polsce Zakład Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku Fundacja Teatr Czrevo Biblioteka Narodowa Białorusi Akademia Nauk Białorusi Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki w Mińsku Instytut Wiedzy Współczesnej im. Szyrokowa w Mińsku Państwowy Uniwersytet im. J. Kupały w Grodnie Państwowy Uniwersytet im. A. Puszkina w Brześciu Państwowy Uniwersytet Techniczny w Brześciu Państwowy Uniwersytet im. K. Ciołkowskiego w Kałudze Państwowy Instytut Kultury w Sankt-Petersburgu

---------------------------------------------------------------------------------- PATRONAT: Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

---------------------------------------------------------------------------------- Zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BIELSK PODLASKI. Dofinansowano ze środków: URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, CENTRUM KULTURALNEGO BIAŁORUSI W POLSCE

  • Data: 21-22.05.2017
  • Lokalizacja: BIELSK PODLASKIu
  • Wydarzenie na facebooku:

PROLOG

DNI PIŚMIENNOŚCI SŁOWIAŃSKIEJ 2016

22 maja (niedziela)

PRZENIESIENIE RELIKWII ŚW. MIKOŁAJA CUDOTWÓRCY PLAC RATUSZOWY

13.00 – 18.00

- Kiermasz książek, prezentacja wydawców oraz spotkania z autorami, m.in.: Wydawnictwa „Bratczyk”, Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, Wydawnictwa Ośrodka „Karta”, Rada Programowa "Niwy", Oficyny Wydawniczej „Stopka”, Fundacji „Sąsiedzi”, wydawnictw Białoruskiej Cerkwi Prawosławnej, Białoruskie Stowarzyszenie Literackie „Białowieża”, Fundacja im. Księcia Ostrogskiego, Stowarzyszenie AB-BA - Pokazy dawnej sztuki drukarskiej – Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa w Supraślu - Koncert wykonawców z Polski, Białorusi i Rosji: Bałamutki (Białystok), Żemerwa (Studziwody), Lin (Sankt-Petersburg, Rosja), Chocisławianie (Chocisław, Białoruś), Taukaczyki (Kobryń, Białoruś), Czabatuchi (Staszany, Białoruś).

 

23 maja (poniedziałek)

Konferencja poświęcona 520-leciu Bielskiego Prologu

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIELSKU PODLASKIM

9.00 – 13.00 i 14.30 – 16.30

Prelegenci konferencji: - Antoni Mironowicz (Białystok): Bielski Prolog z 1496 r. i spuścizna piśmiennictwa cerkiewnosłowiańskiego na Podlasiu - Iwan Czarota (Mińsk): Aktualność cyrylo-metodiańskiej tradycji dla współczesnych Białorusinów - Johann Wolfgang Niklaus (Olsztyn): Bałkany kolebką starocerkiewnosłowiańskiej liturgii. O doświadczeniach Scholi Węgajty przy realizacji swojego projektu: „Cresta 2016 – Artystyczna wędrówka granią na szlaku pogranicza kultur” - Alena Szaćko (Mińsk): Dzwony cerkiewne jako źródło piśmiennictwa - Irena Matus (Białystok): Proces latynizacji i polonizacji Cerkwi unickiej w Obwodzie Białostockim na przełomie XVIII i XIX w. - Grzegorz Jacek Pelica (Łęczna): Obyczajowość ludowo-chrześcijańska i atrofia parafii ritus graeci na Lubelszczyźnie (XVIII-XX w.) 11.00 Przerwa kawowa 11.30 Kontynuacja konferencji: - Lidia Kułażanka (Mińsk): Latopis cerkiewno-parafialny z Blaczyna k. Nieświeża jako źródło historyczne - Anton Arciuch, Aleksander Pierahudau (Grodno): Tajemnice, nowe dokumenty i nowe tradycje cerkwi św. św. Borysa i Gleba na Kołoży w Grodnie - Marina Kuzniecowa (Sankt Petersburg): Pieśni rosyjsko-białoruskiego pogranicza (z materiałów ekspedycji folklorystycznych w latach 1999-2004) - Tatiana Mołczanowa (Sankt Petersburg): Pieśni białoruskie zarejestrowane przez Sankt-Petersburski Państwowy Instytut Kultury na terenie Obwodu Leningradzkiego - Marcin Abijski (Białystok): Intonacyjno - modalne paralele między współczesnym śpiewnym folklorem Podlasia i Polesia oraz kręgów kultury grecko-bizantyjskiej Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach 13.30 Otwarcie Biblioteki im. o. Grzegorza Sosny Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim 14.30 Kontynuacja konferencji - Zbigniew Gluza (Warszawa): Głos “małych ojczyzn” – cel archiwistyki społecznej. - Grażyna Charytoniuk (Białystok): o. Grzegorz Sosna jako bibliograf - Anna Fionik (Bielsk Podlaski): Księgozbiór o. Grzegorza Sosny - Ihar Wuhlik (Mińsk): Literatura memuarowa na Białorusi z XVII-XVIII w. na tle systemu światopoglądowego epoki - Aleksander Kapiłau (Mińsk): Związki braci Jelskich z Podlasiem. - Adrian Kuprianowicz (Bielsk Podlaski): Wykorzystanie wiatru i wody w obrzędach rodzinnych jako element kultury ludowej, na przykładzie powiatów: bielskiego, hajnowskiego i sokólskiego CERKIEW POKROWSKA 17.00 Całonocne Czuwanie ze służbą św. Cyryla i Metodego śpiewane melodiami bizantyjskimi – śpiewa chór kameralny im. B. Onisimowicza

24 maja (wtorek)

ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO CERKIEW POKROWSKA

10.00

Liturgia Święta, śpiewana melodiami bizantyjskimi – śpiewa chór kameralny im. B. Onisimowicza

----------------------------------------------------------------------------------

Już w XIII wieku Bielsk Podlaski był ośrodkiem piśmiennictwa słowiańskiego. Pierwsza informacja o bielskich książkach pochodzi z 1288 r., kiedy książę włodzimierski Włodzimierz Wasilkowicz przekazał bielskiej cerkwi zamkowej ikony i księgi. W 1495 r. Bielsk Podlaski uzyskuje prawa miejskie magdeburskie. W 1496 r., na zlecenie Sołtana Sołtanowicza, syna starosty bielskiego Sołtana Aleksandrowicza powstało wybitne dzieło piśmiennictwa – PROLOG. Księga zawiera żywoty świętych na miesiące wrzesień – luty, napisane w języku cerkiewnosłowiańskim. Na początku XVI w. manuskrypt trafił do monasteru w Supraślu. Jego ihumenem był wówczas, pochodzący z Bielska, o. Pafnucy Siehień. W 1877 r. księga trafiła do Wileńskiej Biblioteki Publicznej. W czasie I wojny światowej przewieziono ją do Moskwy, gdzie znajduje się do dziś w zbiorach Państwowego Muzeum Historycznego. 

 

---------------------------------------------------------------------------------- Organizatorzy: Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

Parafia Prawosławna Opieki Bogarodzicy w Bielsku Podlaskim

----------------------------------------------------------------------------------

Współorganizatorzy: Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim Muzeum w Bielsku Podlaskim, Oddział Muzeum Podlaskiego Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa w Supraślu Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku Rada Programowa Tygodnika Białorusinów w Polsce „Niwa” Białoruskie Bractwo Prawosławne Trzech Męczenników Wileńskich z Mińska Państwowy Instytut Kultury z Sankt-Petersburga

---------------------------------------------------------------------------------- Zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim

---------------------------------------------------------------------------------- Współpraca i wsparcie finansowe: Urząd Gminy w Bielsku Podlaskim, Pensjonat „Cztery Pory Roku”, Bar Anna, Restauracja „Podlasianka”, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w B., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim

  • Data: 22-24.05.2016
  • Lokalizacja: BIELSK PODLASKI, Ratusz, Plac przy ratuszu
  • Wydarzenie na facebooku: